Avís legal i privacitat

Informació general del lloc web

D’acord amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de www.bsmsa.cat és BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. (en endavant BSM), amb domicili a Carrer de Calàbria, 66 - 08015 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb el número: 6165/03 Tom: 35452 Foli: 28 Full B 108458 Inscripció 87. CIF: A08765919. Correu electrònic de contacte: bsmsa@bsmsa.cat. Telèfon de contacte: 93 887 50 34

Política de privacitat

BSM compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals. A cada formulari de recollida de dades personals s’informa de la finalitat del tractament de les dades sol·licitades. En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’interessat és Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM.SA), amb CIF número A08765919. Les dades de contacte de BSM són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona
 • Telèfon: 93 887 50 34
 • Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

 

També poden ser responsables del tractament de les dades de l’interessat les empreses del Grup BSM:

Parc d’Atraccions Tibidabo, SAU (PATSA), amb CIF número A58819095. Les dades de contacte de PATSA són les següents:

 

Cementiris de Barcelona, SA – CBSA, amb CIF A64302367. Les dades de contacte de CBSA són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Mare de Déu de Port, 56-58 08038 Barcelona

 

S’informa a l’Interessat que el Grup BSM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

 • Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona
 • Telèfon: 93 887 50 34
 • Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades personals de l’interessat són tractades amb la finalitat de gestionar i desenvolupar els serveis contractats. Això comporta la tramesa del carnet Bicing a l’adreça postal facilitada en el procés de subscripció del servei; la tramesa d’informació sobre aspectes rellevants en relació a l’ús i gaudi del servei (noves estacions, avaries, incidències, etc. ); la tramesa d’un recordatori de venciment del contracte 15 dies abans de la seva finalització i la tramesa d’enquestes de satisfacció a fi i efecte de copsar l’opinió sobre el servei que es presta i afavorir la seva millora continua.

Així mateix, les dades personals de l’Interessat podran ser tractades amb les següents finalitats addicionals, sempre que hagin estat consentides per l'interessat:

 • Enviament d'informació i comunicació de promocions comercials respecte dels serveis contractats i sol·licitud de participació en enquestes d’opinió, per a la qual cosa podrem realitzar perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.
 • Inclusió de les dades en una base de dades compartida per BSMSA, PATSA i CBSA.
 • Tramesa d’informació i comunicacions en relació amb els serveis, activitats i promocions del Grup BSM, per a la qual cosa podrem realitzar perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.

 

Durant quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades per l’Interessat es conservaran mentre es trobi vigent el contracte celebrat entre l’Interessat i el Grup BSM, i una vegada es produeixi la seva finalització seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En cas que hagi donat el seu consentiment per al tractament de les dades, fins que l'interessat en sol·liciti la supressió, moment en què seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Respecte a enregistraments mitjançant càmeres de videovigilància consultar apartat específic.

 

Què ens legitima per tractar les dades?

La base legal del tractament de les dades personals de l’Interessat és l’execució del contracte. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la celebració del contracte.

Respecte de la resta de tractaments la base legal és el consentiment de l’interessat, previ i inequívoc.

 

A quins destinataris podem comunicar les dades?

Les dades personals de l’Interessat podran ser cedides als següents destinataris:

 • Empreses del Grup BSM.
 • Administracions Públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i Jutjats i Tribunals.
 • Proveïdors que presten serveis al Grup BSM relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d’encarregats del tractament. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’Interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per a la correcta protecció de les dades.

 

Quins són els drets dels interessats en relació amb les dades que ens faciliten?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits l’Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, les entitats del Grup BSM davant les quals s’exerceixi aquest dret deixaran de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, l’entitat corresponent del Grup BSM comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada, a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l’Interessat, l’entitat del Grup BSM en qüestió l’informarà sobre els esmentats destinataris.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat a BSM, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim pel Grup BSM o un tercer, inclosa l’elaboració de perfils, a fi que BSM o una altra entitat del Grup BSM deixin de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’Interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte amb BSM o una altra entitat del Grup BSM i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’Interessat.

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

Finalment, l’Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant les Autoritats de Protecció de Dades.

Com obtenim les dades?

Les dades personals que tractem a les diferents entitats del Grup BSM procedeixen del propi interessat i de l’Ajuntament de Barcelona.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades d'identificació
 • Adreces postals o electròniques
 • Dades econòmiques
 • Informació comercial

Per a les finalitats descrites anteriorment BSM no tracta dades especialment protegides.

 

Permisos sol·licitats per l’app bicing i dades que emmagatzema

Per tal de garantir el correcte funcionament de la APP es sol·liciten permisos per a:

 • Comprovar que es disposa de connexió activa a internet.
 • Localització de l’usuari per a situar-lo en mapa i calcular distàncies a les estacions Bicing.
 • Accés a serveis de Google per a mostrar mapes i confeccionar estadístiques.
 • Opcionalment, donar accés a notificacions push.
 • Garantir l’accés als elements anteriors en versions antigues d’Android i IOS.

Si s’utilitzen els serveis del joc del Bicing us requerirem que introduïu un alies o pseudònim i el pes, per tal de realitzar els càlculs necessaris. Aquesta informació es independent i no es vincula al compte d’usuari de Bicing.

 

Videovigilància

BSM.SA tractarà les imatges captades mitjançant els sistemes de càmeres i videocàmeres (en les modalitats d’enregistrament i de visionat a temps real) de conformitat amb la següent informació:

FINALITAT: Preservar la seguretat i protecció de les persones i béns així com preservar la seguretat i operativitat de l’equipament i de les instal·lacions de l’entitat.

LEGITIMACIÓ: La base legal del tractament d’imatges a través de sistemes de càmeres o videocàmeres en les instal·lacions de l’entitat és:

 • El compliment d’una missió d’interès públic consistent en garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

 

 • L’interès legítim consistent en la necessitat de BSM.SA responsable del tractament, d’establir mesures de supervisió per a la verificació del compliment per part dels treballadors de les seves obligacions laborals.

DESTINATARIS: Les imatges podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com als Jutjats i Tribunals en compliment d'una obligació legal aplicable a BSM.SA com a responsable del tractament.

CONSERVACIÓ: Les imatges captades mitjançant el sistema de càmeres de videovigilància d’enregistrament seran conservades durant un termini màxim d'un mes des de la seva captació. Transcorregut el mateix es procedirà a la seva supressió, tret quan hagin de ser conservades per a acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

En els supòsits en què el sistema de càmeres utilitzat sigui el visionat a temps real, les imatges no seran conservades en la mesura que no es realitza cap enregistrament ni emmagatzematge d’imatges.

DRETS: D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podran exercitar-se en qualsevol moment els drets d'accés, supressió i limitació al tractament, a través de la següent adreça de correu electrònic protecciodades@bsmsa.cat